ادامه پیشرفت عملیات عمرانی کف پوش محوطه پارک مدرس شهرآبعلی با متراژ تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع توسط واحد عمران شهرداری. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات