نشست مشترک شریف آهی شهردار آبعلی با آقای احمد زاده رئیس اداره پست شهرستان دماوند در خصوص بررسی مسائل و مشکلات ساختمان اداره پست شهر آبعلی و پیگیری در راستای راه اندازی مجدد جهت خدمات دهی به شهروندان . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی