نشست صمیمی و مشترک شریف آهی شهردار آبعلی با آقای شجاع رئیس بانک ملی شعبه آبعلی

نشست صمیمی و مشترک شریف آهی شهردار آبعلی با آقای شجاع رئیس بانک ملی شعبه آبعلی در خصوص رفع مسایل و مشکلات بانک ملی و برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گذار در راستای ارائه خدمات مناسب و ایجاد طرح تشویق و ترغیب بابت سرمایه گذاری و احیای بانک.

  نظرات