جلسات ملاقات عمومی شریف آهی شهردار با شهروندان جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات آنان برگزار شد