ملاقات عمومی شهردار آبعلی با شهروندان در تاریخ 99/10/09

جلسات ملاقات عمومی شریف آهی شهردار با شهروندان جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات آنان برگزار شد

  نظرات