دیدار مرشدی فرمانده بسیج ادارات شهرستان دماوند و جمعی از فرماندهگان پایگاه های بسیج ادارات با شریف آهی شهردار آبعلی

در این دیدار در خصوص مباحث فرهنگی و برنامه های ویژه اولین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بحث و تبادل نظر گردید.

  نظرات