در این دیدار در خصوص مباحث فرهنگی و برنامه های ویژه اولین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بحث و تبادل نظر گردید.