تلاش عوامل ستاد مدیریت بحران شهرداری آبعلی در پاکسازی برف و نمک پاشی معابر اصلی و فرعی به روایت تصاویر .روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات