ادامه روند پروژه فاز دوم پیاده رو سازی و سنگ فرش بلوار امام خمینی (ره) به روایت تصویر.

ادامه روند پروژه فاز دوم پیاده رو سازی و سنگ فرش بلوار امام خمینی (ره) به روایت تصویر

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری آبعلی

  نظرات