ادامه روند اجرای عملیات رفت و روب و شن ریزی معابر اصلی و فرعی سطح شهر آبعلی جهت اسقبال از نوروز و تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات