پیگیری رفع مشکلات معابر در بازدید سرپرست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر آبعلی ..

بهگزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی،محسن بابایی سرپرست شهرداری و رضا اسماعیلی رئیس شورای اسلامی از معابر اصلی و فرعی شهربازدید و اصلاح ،مرمت و بازسازی معابر را در دستور کار انجام پروژه های آتی قرار داد

  نظرات