پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

1- آقای علی اصغر بابائیان  ------------ رئیس شورا

2- آقای غلامرضا رضائی --------------- نایب رئیس شورا

3- آقای مجید قربانی  ----------------- خزانه دار شورا 

4- آقای مهمدی اسماعیلی -------------- منشی شورا

5- آقای رضا اسماعیلی ---------------- منشی شورا


5.3.6.0
V5.3.6.0