معرفی مدیران و معاونت ها

شرح وظایف مسئول واحد حراست :

حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری وظیفه اصلی حراست،مواظبت از سلامت سازمان است.چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد.از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است،برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند برنامه ای هستیم که با دقت زیاد اولاً:از فوذ آفت ها به داخل سازمان جلوگیری کند.ثانیاً:با تشخیص و شناخت آفت های درونی،زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیند های سازمانی،همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:

۱- هدف کلان و راهبردی:حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان.

۲- اهداف عملیاتی:همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع،اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.

وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف

۱-    اطلاع رسانی به موقع از وضعیت مجموعه به مراجع ذیصلاح.

۲-    حفاظت از اماکن،تأسیسات و تجهیزات.

۳-    حفاظت از اسناد.

۴-    حفاظت از کارکنان.

۵-    انجام مأموریتهای محوله.

شرح وظایف مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری:

 

1-بازرسی و نظارت به منظور اطمینان از حسن اجرا و رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره در شهرداری، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته و نیز مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط.

2-  ارزیابی عملیاتی و کنترل عملکرد فعالیت های موردی واحدهای سازمانی مختلف شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته، مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط و نیز تحلیل نارسائیها.

3-  دریافت، رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی

4-برنامه ریزی، نظارت، رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که در جریان اجرای فعالیت های فنی –اجرایی شهری در ابعاد مختلف اداری، مالی، تخصصی و نظایر آن صورت می گیرد؛ تعیین نوع تخلف، حدود مسئولیت؛ تهیه گزارش و اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

5-  شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف شهرداری و سازمان های وابسته و یا هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا بر تشخیص شهردار، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

6-  سنجش سلامت اداری در شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته و نیز مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط، در راستای تحقق بسترهای مدیریت ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و اجرای قوانین مرتبط

7- مدیریت بازرسان افتخاری و نظارت همگانی.

8-   انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.

شرح وظایف واحد اداری و کارگزینی شهرداری

وظایف امور اداری

پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداری، طبقه بندی ، کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات شهرداری.

ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده و صادره و پیگیری آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پیگیری آنها .

تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها.

تنظیم دفترآمارکارکنان.

تهیه پیش نویس نامه ها و ماشین کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداری.

رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

تهیه پیش نویسهای استخدامی از قبیل پیش نویس احکام ، انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی، معذوریت ، ترفیع وارتقاء واضافه کارو نظیرآن با اطلاع شهردار وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق ، طبق دستورشهردار.

رسیدگی به پیشنهادات وتقاضای واصله مربوط به اموراستخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع وارتقاء ، بازنشستگی وتعیین برقراری حقوق بازنشستگی ویا وظیفه و نظائرآن.

انجام امورمربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارگران.

انجام اموراستخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

پیش بینی احتیاجات پرسنلی شهرداری واقدام درمورد تامین این احتیاجات.

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهارنظردرمورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل.

اتخاذتدابیرلازم بمنظورپیشرفت وبهبود امورجاری.

انجام کارهای مربوط به اصناف و پیشه وران.

تهیه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.

تعیین محل کارخدمتگزاران وتعیین ساعات کشیک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها ازقبیل تامین روشنایی، سوخت، تلفن وغیره.

شرح وظایف معاونت اداری مالی شهرداری

-برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و اموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش.

- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و ائین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته.

-اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
-نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون و کار و تامین اجتماعی.
-همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری.

-نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران.
- نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه.

-شرکت مستمر در جلسات شورای اداری موضوع ماده 6و7 آئین نامه استخدامی شهرداریها، هیئت حل اختلاف و شورای کارگاه در اداره کل کار و امور اجتماعی ودفاع از حقوق شهرداری.

-مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهردرای مثل باشگاه، شرکت تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.

-بررسی مسائل ومشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش آنها و راهنمایی وارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات آنان . اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و مرخصی و معذوریت کارکنان.

شرح وظایف واحد خدمات شهری شهرداری

-نظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط•نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری

-نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری

-نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد

-نظارت کمی و کیفیبر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری

-همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری

-استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها

-هماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقدامات

-استفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارت

-توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر

-حفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهری

-مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری)استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری

-مطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیست

-برنامه ریزی و تهیه فرمت هایی در جهت یکپارچه سازی، تسریع، قانونمندکردن موارد مرتبط

-تدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

-کنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری)رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و(نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

 

شرح وظایف واحد فنی و شهرسازی شهرداری :

1-اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2-نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و  …

3-بررسي و نظارت دقيق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانين و مقررات .

4-بررسي و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر .

5-كنترل بناي احداث شده توسط مالك با پروانه ساختماني صادر شده.

6-نظارت و كنترل در خصوص بازديد از ابنيه .

7-انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد عمران شهرداری :

بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمرانی

نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.

مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه های مختلف به پیمانکاران.

برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.

ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و …

نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.

برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.

اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.

شرح وظایف واحد مالی شهرداری:

–   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها

–   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

–   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار

–   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

–   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

–   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه

–   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

–   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

–  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای  صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری

–   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است

–  اقدام در تهیهو تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

–  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و  مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه

–  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و …

–  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای

شرح وظایف واحد املاک شهرداری:

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

پیگیری لازم بر انجام انتقال اراضی و املاک متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت آن.

ثبت مشخصات املاک و مس تحدثات متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر و یا سیستم های نرم افزار ی و انعکاس آن به حوزه مدیریت املاک.

انجام امور مربوط به زمینهای معوض با هماهنگی مدیریت املاک.

تهیه پیش نویس برای انجام تفکیک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده منطقه طبق قوانین و مقررات موضوعه.

بازدید مستمر از اراضی و مستغلات متعلق به شهردار ی واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طریق کارشناس حقوقی.

تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشریفات تملک.

اقدام در خصوص انتقال زمینهای معوض املاک مورد مسیری به نام افراد ذینفع .

تنظیم توافق نامه های مربوط به تملک اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف واحد فضای سبز شهرداری

برآورد اوليه نگهداري و احداث فضاي سبز كل حوزه منطقه

- همكاري در انجام برگزاري تشريفات قانوني مناقصه ها تا مرحله عقد قرارداد

- نظارت بر كليه پيمانهاي فضاي سبز منطقه به استناد دفترچه پيمان مصوب شهرداري

- پيگيري گردش صورت وضعيت هاي پيمانكاري رسيدگي به حقوق و بيمه كاركنان فعال در شركتها

- توجه به بحث توسعه فضاي سبز در حد برنامه هاي شهرداري و مقدورات مالي

- توجه به مبلمان (صندلي- پايه چراغ- سطل زباله000)فضاي سبز

- تعمير و نگهداري تأسيسات آبي و برقي موجود در فضاي سبز منطقه

- مديريت كاركنان و محل توليد گل و گياه منطقه (گلخانه)

- ايجاد هماهنگي و تعامل بين واحدهاي منطقه در خصوص مسائل فضاي سبز

- هماهنگي پشتيباني و لجستيك امورات فضاي سبز

- برقراري تعامل بين سازمان پاركها (دستگاه عالي نظارت فضاي سبز) و منطقه

شرح وظایف واحد حمل و نقل شهرداری

 

شناسایی نقاط حادثه خیز در شبکه  معابر و ارائه راهکارهای لازم به منظور کاهش تصادفات و حوادث

-. بررسی استعلامات و درخواستهای رسیده از مراجع مختلف در زمینه امور ایمنی ترافیک و ارائه طرحهای اصلاح هندسی معابر

-  انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی لازم جهت اجرای اصلاحات و طرحهای ایمنی با هزینه های پائین و مدت زمان کوتاه

- انجام بازرسیها و بازدیدهای ایمنی شبکه معابر شهری و جمع آوری اطلاعات و ارائه پیشنهادات بهبود دهنده

- بررسی کارشناسی طرحهای جانمایی عابرگذرها (همسطح و غیر همسطح)و ارائه طرحهای ایمنی ترافیک عابر پیاده

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق