روشنایی فاز شب محلات آبعلی

روشنایی فاز شب محلات شهر آبعلی اعم از شهرک مدرس . احمدیه ‌. خیابان شهید باباییان . شهید بهرامی .قائم محله توسط واحد خدمات شهری شهرداری به روایت تصویر. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات