ادامه روند اجرای پروژه اصلاح ، تسطیح و مرمت معابر فرعی شهر ( خیابان شهید لطفعلیان . میدان شهید سلیمانی و خارون ) به روایت تصاویر ..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات