ادامه روند اجرای عملیات عمرانی پروژه ایمن سازی پل ورودی خیابان شهید حمزه لویی مبارک آباد توسط واحد عمران شهرداری آبعلی به روایت تصاویر ( هم اکنون ) .

  نظرات